Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kiếm soát viên - Luật (Công ty con của FLC Group)

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Negotiable
 • Finance / Investment
 • Unlimited

Job Description

Pháp Chế

- Đề xuất và tham gia những vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty. Và hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý.

- Soạn thảo các văn bản chính sách nội bộ, các bộ mẫu biểu trong hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh; xây dựng và rà soát các hợp đồng kinh tế, các văn bản ủy quyền theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban lãnh đạo;

- Tham gia góp ý cho các văn bản quy phạm pháp luật hoặc dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khi thấy cần thiết;

- Hỗ trợ các bộ phận, Ban Lãnh đạo và các đơn vị tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và của người lao động; tham gia tố tụng trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công ty;

- Tham gia, hỗ trợ trong công tác tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoạt động Công ty; 

Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát, hướng dẫn việc tuân thủ các quy trình, quy chế, quy định nội bộ của công ty; các quy định pháp luật của Nhà nước, bao gồm Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý có liên quan:

- Hướng dẫn, giám sát thực thi các quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại Công ty; các quy trình quy chế của công ty;

- Hướng dẫn, Giám sát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ về quản lý quỹ và tài sản ủy thác;

- Giám sát việc lưu ký và quản lý tách biệt tài sản và vốn của từng nhà đầu tư ủy thác, tài sản của từng Quỹ, của từng Công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý và tài sản của Công ty trên các tài khoản độc lập;

- Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý quỹ, quản lý tài sản và vốn ủy thác, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học khối kinh tế, ĐH Luật, có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, hoặc có 1 trong các chứng chỉ sau :
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán; hoặc có chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế, kiểm soát nội bộ hoặc tuân thủ tại công ty tài chính/chứng khoán/công ty quản lý quỹ/ngân hàng

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.